Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 02 มีนาคม 2564 795
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 631
ประกาศการสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2564 751
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 748
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 697
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 761
คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 757
ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 775
ประกาศงดการเรียนการสอนและเลื่อนวันสอบปลายภาค ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 21 -22) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 697
ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 709