Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 03 เมษายน 2567 88
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 02 เมษายน 2567 46
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน 25 มีนาคม 2567 111
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 20 มีนาคม 2567 107
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 งาน 27 กุมภาพันธ์ 2567 193
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) 05 กุมภาพันธ์ 2567 281
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) 26 กันยายน 2566 807
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 14 กันยายน 2566 869
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2566 842
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 08 กันยายน 2566 809