Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับองค์การนักศึกษาจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” เนื่องในประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับองค์การนักศึกษาจัดงานลานวัฒนธรรม...

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 11:15
 • พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 ณ สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 ณ สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 10:26
 • กีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 6 “เมล็ดพันธุ์ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

  กีฬาสีภายใน โรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 6 “เมล็ดพันธุ์ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 10:25
 • ประชุมสโมสรบุคลากรกลุ่มภูมิภาคตะวันตกหารือกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  ประชุมสโมสรบุคลากรกลุ่มภูมิภาคตะวันตกหารือกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่...

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 10:25
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปีและแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568

  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปีและแนวทางการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น...

  วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 10:21
 • เครือข่ายผู้บริหารกระทรวง อว.หลักสูตร WiNs ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  เครือข่ายผู้บริหารกระทรวง อว.หลักสูตร WiNs ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 14:40
 • สัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว พัฒนาศักยภาพบทบาทและเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูแนะแนว

  สัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว พัฒนาศักยภาพบทบาทและเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูแนะแนว

  วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2566 14:22
 • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง (กาญจน์เกมส์)

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง (กาญจน์เกมส์)

  วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2566 14:21
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดตัวมวยไทยเมตาเวิร์ส เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับภูมิปัญญา Soft Power (Muaythai)สู่ตลาดดิจิทัล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดตัวมวยไทยเมตาเวิร์ส เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม...

  วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566 15:26
 • เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearings) โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

  เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearings) โครงการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "มวยไทย"...

  วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2566 10:32
 • ประชุมอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

  ประชุมอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

  วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2566 16:22
 • เลขาคุรุสภาและคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครู

  เลขาคุรุสภาและคณะเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครู

  วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 15:30
 • พิธีเปิดงานประเพณี

  พิธีเปิดงานประเพณี "ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 13" ประจำปี 2566

  วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 15:29
 • การอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม : เสริมทักษะอาชีพในการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

  การอบรมโครงการพัฒนา Soft Skills และทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม :...

  วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 15:25
 • โครงการพัฒนา soft skill นักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม โชว์ผลงานการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสติและวิศวกรสังคม มุ่งพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะการเป็นนักประสานงาน นักสื่อสาร นักคิด และนักนวัตกร ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

  โครงการพัฒนา soft skill นักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม...

  วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 15:22

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220