ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ                  เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย