menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน

จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา

27

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบโควตา) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561

108

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทสอบปกติ) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561

92

ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561

230

กำหนดการ งานคืนสู่เหย้า วันวานถึงวันนี้ 64ปี “หมู่บ้านจอมบึง”

1841

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทโควตา)

215

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบปกติ)

158

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

284

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

926

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

4653

รายชื่อนักศึกษารับทุนของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

286
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม)

582

รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 12

554

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔

465

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

317

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒

1455

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

261

การอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี

188

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารระบบสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

769

การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11

2171

โครงการพัฒนาฝึกปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างควบคุมเครื่องกลึง-CNC

612

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Office 365 เพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร

748
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุณภูมิห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15

(ร่าง)ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาตู้อบสุญญากาศ จำนวน ๑ ตู้

19

ประกาศ เอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารฝึกสาขาสัตวศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17

ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารหอพัก ๕ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา และเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19

ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณจราจรบนถนนทางหลวง ๓๐๘๗ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

19

(ร่าง)ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

37

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

34

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุณภูมิห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาปรับปรุงทางเท้า ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสระน้ำราชพฤกษ์ จำนวน ๑ งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

40
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)

217

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

122

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

164

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

159

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

133

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาประจำสนามฟุตบอล จำนวน ๑ อัตรา

230

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

391

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)

1039

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)

249

ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐)

311

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

231
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

22-31 มกราคม 2561

ทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน ชั้น ม. 6 โรงเรียนด่านทับตะโ...

22 ธันวาคม 2560

การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำ...

22 ธันวาคม 2560

การประชุมโหนดภาคกลาง - ภาคตะวันตก โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวน...

19 ธันวาคม 2560
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field