menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน กยศ. , กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก... 1452
กวางเงินขออำลาแฟนมวยไทยไปออสเตรเลีย 281
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลั... 2236
ขอเชิญเข้าชม นิทรรศการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 396
ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และสมาชิก สแกนบัตรเพื่อเก็บ... 282
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๓ 790
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประ... 4223
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืม... 4041
ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ "ต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไ... 909
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา... 6698
ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึ... 1121
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 439
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 916
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 167
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 311
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 230
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 404
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน e-Learning 248
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถาน... 586
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 375
เชิญสมัครอบรมปฏิบัติการโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเต... 755
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 567
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต‏ 40
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม... 100
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 123
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการเครื่องคอมพิวเตอ... 105
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โ... 110
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 129
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานให้เป็น Green office‏ 165
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ... 210
TOR การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยีคณะวิท... 171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ 208
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก... 136
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาว... 613
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที... 605
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยแล... 1098
การผ่อนผันคุณสมบัติในการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนส... 796
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกั... 1841
หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการส่... 328
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้ง... 467
รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ... 482
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราช... 444
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 398
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ATTA นำทีมสารคดีจากจีนโปรโมทวิทยาลัยมวยไทยฯ เลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ATTA นำทีมสารคดีจากจีนโปรโมทวิทยาลัยมวยไทยฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เลือกตั้งล่วงหน้ากรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field