menu1
menu5
menu16
menu2
menu3
menu10
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

10

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

2353

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 (World Robot Olympiad Thailand 2018 : WRO)

169

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙

149

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) ด้วยวิธีการรับตรงอิสระ

1427

จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 5

293

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

1950

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

615

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

1123

การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

314

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษารหัส ๕๗–๖๐

7801
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

กำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 13

505

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓

477

ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓

799

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

400

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทอลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดราชบุรี

302

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓

1642

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

363

การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.)

322

ประกาศรายชื่อ ตารางการอบรม ใบกิจกรรม และแบบทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที

776

ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔

314

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม)

1432
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินการ และวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวางท่อประปาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ อาคารบ้านพักบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนเบาะที่นั่งพร้อมตกแต่งภายในรถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๙๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

69

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

89

ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนราชบุรี-ผาปก ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑ งาน

75

ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนราชบุรี-ผาปก ช่วงตัดผ่านมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑ งาน

133

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอัฒจันทร์ กำแพงกันดิน หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕ x ๖๑ ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

131

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

127

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 25x50ม.

123
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

305

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)

771

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑)

268

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา

300

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้แทนสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย

375

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา

232

รับสมัครคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย (ก.ก.บ. มหาวิทยาลัย)

292

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา

551

มาตรการในการป้องกันการรับสินบนในการสอบแข่งขันบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

207

กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

196

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)

436
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30  (Kaopratubchang Trail 2018 ) พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตฯ

เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 30 (Kaopratubchang Trail 2018 )

วันที่ 17 มิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำป...

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมครู และอาจ...

วันที่ 2 มิถุนายน 2561
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field