menu1
menu5
menu16
menu2
menu3
menu10
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน

จอมบึงรวมใจภักดิ์ มินิมาราธอน

103

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่ารหัส 58-61 ภาคเรียนที่ 1/2562

87

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

649

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

131

แอปพลิเคชันฐานข้อมูลออนไลน์ (AritMcru)

79

วันสงกรานต์ สานใจ ครั้งที่ ๖

414

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561

517

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียงตามลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

572

โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

100

โครงการสร้างจิตสำนึก "วินัยจราจร และความปลอดภัยทางท้องถนน"

133

การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติประจำ ปีการศึกษา 2562

450
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form

57

สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่

72

งานสัมมนา YOUTUBER เปลี่ยนความรู้ สู่รายได้

54

อบรมใบขับขี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

206

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

108

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา (การเขียนการเขียน resume อย่างไรให้ได้งาน )

121

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด Library on Tour

164

กิจกรรม "Young Love รักเป็น ปลอดภัย "

150

โครงการอบรม“เทคนิคการจัดรายการวิทยุ กับการเขียนบท เล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ”

262

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานสำนักงาน

313

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

504
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คณะครุศาสตร์

12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และชุดเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

47

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คณะครุศาสตร์

49

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ งาน

52

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คณะครุศาสตร์ จํานวน ๑ งาน

55

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อห้อง Auditorium Room ๑๒๗ จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

66

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

57

ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

53

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และชุดเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

59

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และชุดเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

59
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2/2561

127

รายชื่อและหมายเลขของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

50

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)

173

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)

660

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

395

ผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

179

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ

238

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)

1163

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

580

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

251
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม

มรมจ.คว้าเหรียญรางวัลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในเวทีระดับโลก

วันที่ 10-14 เมษายน 2562

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 5-7 เมษายน 2562

โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 เมษายน 2562

รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้ารับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ"

วันที่ 1 เมษายน 2562
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field