menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี... 594
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 415
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 245
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญ... 510
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 3409
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจ... 3694
สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 823
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน กยศ. , กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก... 4994
กวางเงินขออำลาแฟนมวยไทยไปออสเตรเลีย 785
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลั... 2463
ขอเชิญเข้าชม นิทรรศการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 975
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ร่าง หลักเกณฑ์การประเมินชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่... 593
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 2876
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 1268
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 344
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 534
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 367
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 678
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน e-Learning 430
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถาน... 766
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 514
เชิญสมัครอบรมปฏิบัติการโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเต... 944
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร... 71
ราคากลางงานติดตั้งวางท่อน้ำประปาภายในหอพักนักศึกษา 56
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอม... 73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา... 107
ประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณภายในศูนย์อาหาร ๑ มหาวิทยาลัยรา... 285
ตารางเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศหอ... 225
ขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต‏ 236
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม... 287
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 295
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการเครื่องคอมพิวเตอ... 306
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โ... 338
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกั... 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 75
การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิท... 409
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 378
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร... 263
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย... 622
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประ... 385
การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิท... 215
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาว... 681
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1684
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งม... 478
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว GREEN OFFICE ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลเกียรติคุณ IPv6 Award

โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว GRE...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลเกียรติคุณ IPv6 Award

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field