menu1
menu5
menu16
menu2
menu3
menu10
menu6
menu10
menu7
menu8
menu18
menu9

หัวข้ออ่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน

62

ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

42

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่1)

62

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

63

ประกาศผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

126

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

314

ประชาสัมพันธ์ ประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2563

566

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักอาศัยในหอพักต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2563 (พักเทอม 2)

126

ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

139

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

510

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

242
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ” (Mindfulness in Organization : MIO)

112

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL

58

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL

176

โครงการอบรมอาชีพใหม่ ต้านภัย COVID-19

305

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับผู้นำสร้างนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 (Smart Leadership 4.0 Era)

951

โครงการหัดฟังและดูอย่างผู้รู้คิดในศตวรรษที่ 21

773

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง Augmented Reality (AR)

1066

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ การใช้งาน Google Classroom

839

โครงการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย google form

1054

สัมนาเรื่อง Teacher for the future คิดต่าง เพื่อสร้าง ครูยุคใหม่

866

งานสัมมนา YOUTUBER เปลี่ยนความรู้ สู่รายได้

881
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด

9

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง

9

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร

47

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง

37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน

39

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง

45

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ(Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง

38

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง

46

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ(Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง

58

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

56

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

17
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

140

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

388

ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563)

182

ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563) บางส่วน

223

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฺ์สอบพนักงานราชการ (คร้ังที่ 2/2563)

302

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 3/2563)

1209

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563)

246

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

130

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 4/2563)

308

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

508

ประกาศรับสมัครบุคลากรเงินรายได้ (คร้ังที่ 4/2563) จำนวน 3 อัตรา

828
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1/2563 ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน คว้าแชมป์(เข็มขัดเส้นที่3) เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ รุ่น 126 ปอนด์ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา

สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสู...

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสู...

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน คว้าแชมป์(เข็มขั...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่...

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานหอพักนักศึกษา พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field