menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญ... 146
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 1357
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจ... 2294
สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 509
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน กยศ. , กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก... 3627
กวางเงินขออำลาแฟนมวยไทยไปออสเตรเลีย 588
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลั... 2374
ขอเชิญเข้าชม นิทรรศการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 769
ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และสมาชิก สแกนบัตรเพื่อเก็บ... 544
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๓ 975
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประ... 5374
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ร่าง หลักเกณฑ์การประเมินชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่... 484
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 1480
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 1137
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 280
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 459
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 307
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 573
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน e-Learning 371
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถาน... 707
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 458
เชิญสมัครอบรมปฏิบัติการโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเต... 877
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา... 20
ประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณภายในศูนย์อาหาร ๑ มหาวิทยาลัยรา... 112
ตารางเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศหอ... 126
ขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต‏ 165
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม... 224
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการเครื่องคอมพิวเตอ... 232
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โ... 266
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 217
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 268
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานให้เป็น Green office‏ 309
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย (ประ... 70
การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิท... 26
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาว... 492
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1157
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งม... 379
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก... 516
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาว... 950
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที... 891
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยแล... 1341
การผ่อนผันคุณสมบัติในการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนส... 1089
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกั... 2275
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบ 2)

โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัย...

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559

การจัดการระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน

วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบ 2)

วันที่ 14 มิถุนายน 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field