menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
การกำหนดสัดส่วนภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่... 43
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ... 959
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบั... 1099
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 696
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 427
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญ... 717
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 3796
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจ... 4727
สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 1072
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน กยศ. , กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก... 5481
กวางเงินขออำลาแฟนมวยไทยไปออสเตรเลีย 966
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 21
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง พระคุณแม่ เนื่องในวโรก... 127
ร่าง หลักเกณฑ์การประเมินชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่... 664
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 3427
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 1326
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 389
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 589
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 412
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 757
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน e-Learning 472
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถาน... 808
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร... 191
ราคากลางงานติดตั้งวางท่อน้ำประปาภายในหอพักนักศึกษา 102
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอม... 183
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา... 166
ประมูลให้เช่าพื้นที่บริเวณภายในศูนย์อาหาร ๑ มหาวิทยาลัยรา... 404
ตารางเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศหอ... 284
ขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต‏ 286
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม... 378
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 348
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการเครื่องคอมพิวเตอ... 359
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โ... 390
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิ... 333
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 157
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขา... 217
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน... 199
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย... 335
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 874
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) สังกั... 255
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 276
การกำหนดภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิท... 674
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 537
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร... 381
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย

พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แล...

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมง...

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field