menu1
menu16
menu2
menu3
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

187

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

97

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

172

การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

66

กำหนดการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษารหัส ๕๗–๖๐

5600

งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๕

181

การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

325

กำหนดการชำระเงินโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารหัส 57 และนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องจบตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย

97

จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 4

141

จดหมายข่าวกองพัฒนานักศึกษา ฉบับที่ 3

129

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS) รอบ 2 การรับแบบโควตา

1522
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๓

231

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

36

การสร้างและพัฒนาการทำธุรกิจสบู่สมุนไพรเชิงพาณิชย์(ก.)

148

ประกาศรายชื่อ ตารางการอบรม ใบกิจกรรม และแบบทะเบียนประวัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที

486

ยกเลิกการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔

173

กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒ (เพิ่มเติม)

1227

รายชื่อผู้ตอบรับการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น 12

935

การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔

862

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

499

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่น ๑๒

1874

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมผลงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

413
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (พร้อมติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟ และอุปกรณ์) จำนวน ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ กำแพงกันดิน หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕ x ๖๑ ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ๒๕X๕๐ เมตร ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

47

ประกาศ เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าโรงยิม ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง จัดงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"

30

(ร่าง)ประกาศ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ กำแพงกันดิน หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕ x ๖๑ ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

45

(ร่าง)ประกาศ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ๒๕X๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

50

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมพัฒนาและวัดระดับทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

56
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

15

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑)

45

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

159

ประวัติและวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

708

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

164

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

355

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)

752

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)

526

รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สายสนับสนุน)

235

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)

629

ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

333
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559

การแข่งขันกีฬา พจนก.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ 20-23 มีนาคม 2561

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล...

วันที่ 19-22 มีนาคม 2561

พิธีประดับเข็มคุรุสดุดี

วันที่ 8 มีนาคม 2561

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2558-2559

วันที่ 6-8 มีนาคม 2561
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field