menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
กวางเงินขออำลาแฟนมวยไทยไปออสเตรเลีย 78
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลั... 939
ขอเชิญเข้าชม นิทรรศการ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 125
ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร และสมาชิก สแกนบัตรเพื่อเก็บ... 139
งานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ สานใจ” ครั้งที่ ๓ 676
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประ... 3683
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ยืม... 3487
ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ "ต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไ... 779
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา... 6390
ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติเพื่อขอรับทุน “อัญมณีศรีจอมบึ... 974
รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำก... 412
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 191
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 782
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 115
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 256
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 185
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 313
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้าน e-Learning 204
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจำลองสถาน... 496
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 344
เชิญสมัครอบรมปฏิบัติการโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเต... 704
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 516
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม... 24
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 68
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการเครื่องคอมพิวเตอ... 53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โ... 45
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 37
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เ... 42
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานให้เป็น Green office‏ 103
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ... 138
TOR การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยีคณะวิท... 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัสดุ 162
สอบราคาซื้อชุดผลิตสื่อเพื่องาน E-Learning จำนวน ๕ ชุด (คร... 170
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที... 360
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยแล... 869
การผ่อนผันคุณสมบัติในการรับสมัครครูผู้ช่วย ประจำโรงเรียนส... 641
รับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย และบุคลากรสายสนับสนุน สังกั... 1536
หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการส่... 277
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้ง... 363
รับสมัครกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ... 422
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราช... 362
ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 359
ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 385
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 509
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับงานวิจัยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

วันที่ 28 เมษายน 2559

กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง

วันที่ 27 เมษายน 2559

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับงา...

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field