menu1
menu2
menu3
menu4
menu10
menu5
menu6
menu10
menu7
menu8
menu9

หัวข้ออ่าน
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินใ... 2233
ศึกวันครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 137
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 324
ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้น... 368
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยื... 2003
รับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 233
การกำหนดสัดส่วนภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่แตกต่... 245
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณ... 1256
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบั... 1282
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 853
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจ... 555
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
โครงการอบรมต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง 70
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 111
อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 104
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง พระคุณแม่ เนื่องในวโรก... 290
ร่าง หลักเกณฑ์การประเมินชั่วโมงปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่... 738
กำหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ... 4110
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM : บูรณาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐ... 1424
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)... 459
โครงการสัมมนา"เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" 674
อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 474
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวัสดุสร้างสรรค์ มหัศจรรย์... 874
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
ราคากลางครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน 120 ... 12
ราคากลางงานย้ายระบบไฟฟ้า 21
สอบราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการนิวแมติกส์ขั้นสูง จำนวน ๒ ชุด 28
สอบราคาซื้อชุดทดสอบกำลังอัดและดัดของคอนกรีต 25
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)ขนาดไม่น้อยกว่า ... 42
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูได้ทั้ง... 53
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ 61
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ๔๘๘ ชิ้น 129
ราคากลางงานติดตั้งวางท่อน้ำประปาภายในหอพักนักศึกษา 56
ราคากลางงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์อาคาร ๑๔ อาคารอำนวยการ 101
ราคากลางงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์อาคาร ๑๑ คณะวิทยาการจัดการ 99
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

หัวข้ออ่าน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว... 172
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครั้ง... 169
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... 485
รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป สังกัดสำนักงานอ... 106
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาว... 449
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิ... 814
ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 283
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขา... 380
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน... 344
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย... 540
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที... 1232
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>

Single Search
ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ ป.ป.ช.ราชบุรี สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก

วันที่ 22 กันยายน 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึ...

วันที่ 22 กันยายน 2559

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ ป.ป.ช.ราชบุรี สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันการ...

วันที่ 21 กันยายน 2559

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกสอน ภาคเรียนที่ 1/2559

วันที่ 19 กันยายน 2559
<< อ่านข่าวทั้งหมด >>     
โรงแรมจอมพลพาเลซ บริการสถานที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย จดหมายข่าวจอมบึง ไฮไลท์จอมบึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภาคณาจารย์และข้าราชการ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การจัดการพลังงาน เมล์ภาครัฐ ตรวจสอบผลการเรียน คำรับรองและการประเมินผลการปฏบัติราชการ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง e-Learning หน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยตรวจสอบภายใน รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม ประกันคุณภาพ CHE QA Online ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณบุคลากร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา Field Field Field Field Field Field Field Field