Accessibility Tools

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน คัน (ครั้งที่ ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

                 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ บริษัท เอ.เมคาโน จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด แต่เนื่องด้วยมีผู้ยื่นเสนอราคาได้ใช้สิทธิ์ อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้มีหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทราบว่า "ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้น ทําให้ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคารายใดผ่านการพิจารณา ซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ จึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึงยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และดําเนินการใหม่ ให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

รายละเอียด

  

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ