คณะกรรมการสภาวิชาการ

 

  ประธานกรรมการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช ประธานกรรมการ (อธิการบดี)
       
  กรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์วรรณ จิตพัฒนกุล กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ         สุขแสวง กรรมการจากคณาจารย์ประจำ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
13. อาจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี     กรรมการจากคณาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการจากคณาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย)
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. อาจารย์ยุพยงค์ วิงวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวธาราพร ไชยศรี      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวสิริพร     นันยา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวสุพัตรา     ขจีจิตร     ผู้ช่วยเลขานุการ 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามเอกสารแนบ รายละเอียด