Accessibility Tools

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ สัตย์วินิจ ประธานกรรมการ

 

  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1. อาจารย์ ดร.เมตตา คงคากูล รองประธานกรรมการ
2. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
5. อาจารย์บารมี ชูชัย กรรมการ 
6. อาจารย์อภิเชษฐ์ ขำเลิศ กรรมการ 
7. อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น กรรมการ 
8. อาจารย์วิธัญญา แซ่ล้อ กรรมการ 
9. อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ กรรมการ 
10. อาจารย์วชิรวัชร งามละม่อม กรรมการ 
11. อาจารย์ภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง กรรมการ 
12. อาจารย์นัฏกร สุขเสริม กรรมการ 
13. อาจารย์ประสิทธิ์ชัย ผาสุข กรรมการ 
14. นางสาวบุญอินทร์ วิลัยเกษม กรรมการ 
15. นางสาวสิริพร นันยา กรรมการ 
16. นางสาวนันท์นภัส มีถาวร กรรมการ 
17. นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ กรรมการ 
18. นางสาวอัญชนา จิตต์งามขำ กรรมการและเลขาณุการ
19. นางสาวมาลี สุดประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาณุการ

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566  ตามเอกสารแนบ รายละเอียด