Accessibility Tools

ประวัติมหาวิทยาลัย

จากวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สู่การเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 

วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
     วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเริ่มก่อตั้งเป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นตามแนวความคิดเกี่ยวกับ “วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทโดยคัดเลือกนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษา เมื่อสำเร็จให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน, เพื่อปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครู, เพื่อให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่นใกล้เคียง
     ในระยะแรกเปิดสอนหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารจากทั่วประเทศ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
   
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง


     วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

     ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) โดยความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครูและหน่วยงานผู้ใช้ครู

     ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนปริญญาตรี 4 ปี ได้รับวุฒิปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

     ปี พ.ศ. 2528 เปิดสอนอนุปริญญาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียน 2 ปี   งดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) และโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ(อคป.) และเปิดสอนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) 

     ปี พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครู 4 แห่งภูมิภาคตะวันตก รวมกลุ่มเรียกว่า “สหวิทยาลัยทวารวดี”

     ปี พ.ศ. 2530 เปิดสอนโครงการคุรุทายาทสายมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
   
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ คือ ครุศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต แต่บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่จบการศึกษาต้องประกอบอาชีพครูเท่านั้น ส่งผลทำให้สาขาอื่นขาดโอกาสในการมีงานทำ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต
    
     วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่ในวงรี
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


     วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทำให้ “สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” เปลี่ยนสภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา