Accessibility Tools

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

 

◼ รายชื่อคณะกรรมการ


◼ ประวัติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


◼ คำสั่งสภามหาวิทยาลัย


◼ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย


◼ รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน


◼ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


◼ ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ


◼ เครื่องมือในการประเมิน