Accessibility Tools

เจตนารมณ์

 

  เจตนารมณ์ (Intention)
   
1. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีสมรรถนะสูง รวมถึงการพัฒนาครูประจำการให้มีคุณภาพ
3. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษา