Accessibility Tools

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
1. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา 
2. พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ กรรมการที่ปรึกษา 
3. นายขจร สุทธิ์วนิช กรรมการที่ปรึกษา
4. นายเรืองชัย เนตรปฐมพร กรรมการที่ปรึกษา
       
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
1. นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์  ประธานกรรมการ
2. นายศุภสวัสดิ์ วัฒนคุณโชติ รองประธานกรรมการ 
3. นายพรเทพ ไตรวุฒิชน รองประธานกรรมการ 
4. นางจิรายุ คูณพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. พระปลัดณรงค์ศักดิ์ ปภากโร ระโหฐาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายธันฐภัทร์ เชิงทวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายนันทพล  วิชัยดิษฐ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายประทีป แย้มเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายพันธุ์ แก้วนุ้ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางพรพรรณ พรพิไลสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางอรุณรักษ์ ธนเลิศลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายณัฐวัฒน์ ธนาสิริวัจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายดุสิต จิรภัทรากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางสาวนุชนารถ แซ่โค้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ  - กรรมการ
17. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  (นายปิยะณัฐ ศรีนิล) กรรมการ 
18. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ  - กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม เลขานุการ 
20. อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวธนารีย์ นุ่มกลิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายมานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารแนบ รายละเอียด