ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 06 มิถุนายน 2566 21
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 31 พฤษภาคม 2566 17
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการวิจัยและภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ 08 พฤษภาคม 2566 1024
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 28 เมษายน 2566 1047
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 20 เมษายน 2566 1112
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 04 เมษายน 2566 1217
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 03 เมษายน 2566 1010
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากําลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จํานวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 23 มีนาคม 2566 1774
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 22 มีนาคม 2566 1048
ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากําลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จํานวน 3 เครื่อง 09 มีนาคม 2566 1164