ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ 13 มกราคม 2565 81
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มกราคม 2565 44
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 11 มกราคม 2565 62
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 393
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 431
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 358
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 324
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 577
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 15 มิถุนายน 2564 626
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 15 มิถุนายน 2564 553