Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 05 กันยายน 2566 98
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ" 08 สิงหาคม 2566 221
ประกาศกําหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุ่น 14 08 สิงหาคม 2566 274
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 22 พฤษภาคม 2566 1502
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พฤษภาคม 2566 1471
คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ" 08 มีนาคม 2566 2685
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 07 มีนาคม 2566 2508
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome-Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน" 27 กุมภาพันธ์ 2566 2535
งานศูนย์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content บน แพลตฟอร์มออนไลน์" 30 มกราคม 2566 2933
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ" 12 พฤศจิกายน 2565 3094