Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น (อบรมออนไลน์) เรื่อง “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561” 03 กรกฎาคม 2567 508
คณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครอบรมระยะสั้น (อบรมออนไลน์) เรื่อง “สอนมือใหม่หัดเล่น Tik Tok หากคิดจะเป็นนายหน้าต้องทำอย่างไร” 05 มิถุนายน 2567 651
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร 28 ธันวาคม 2566 1773
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร” 21 ธันวาคม 2566 1667
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" 16 ธันวาคม 2566 1737
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบ" 12 ธันวาคม 2566 1782
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 08 พฤศจิกายน 2566 3206
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร 07 พฤศจิกายน 2566 2245
งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 09 ตุลาคม 2566 2089
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจทำผลงานหรือมีผลงานวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์และประเมินการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 27 กันยายน 2566 2006