ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน 11 สิงหาคม 2565 151
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ฯ 04 สิงหาคม 2565 464
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 572
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์” 07 กรกฎาคม 2565 263
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR VR Metaverse 07 กรกฎาคม 2565 266
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ” 05 กรกฎาคม 2565 350
งานบริหารบุคคล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักการและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้ทองถิ่นและสังคมตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 05 กรกฎาคม 2565 529
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน" 14 มิถุนายน 2565 407
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting "ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครอง" 14 มิถุนายน 2565 560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนประชาชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท้องถิ่น ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดมะขามป้อมในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพฯ" 09 มิถุนายน 2565 578