Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนศิษย์เก่า หลักสูตรครุศาสตร์บันฑิตทุกสาขา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการ (รูปแบบออนไลน์) 25 กุมภาพันธ์ 2565 2977
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม "การใช้งานฐานข้อมูล GALE E-BOOKS" 01 กุมภาพันธ์ 2565 3028
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานฯ 13 มกราคม 2565 2923
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge management (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 มกราคม 2565 2951
ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 11 มกราคม 2565 2952
ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” 17 กันยายน 2564 3508
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ 07 กันยายน 2564 3416
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 03 กันยายน 2564 3412
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale eBooks 27 สิงหาคม 2564 2931
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 3215