Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Training all - in - one สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 2564 2205
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 25 พฤษภาคม 2564 2214
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21 เมษายน 2564 3251
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 17 มีนาคม 2564 2385
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์เกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์ฯ 15 มีนาคม 2564 1716
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโลโก้เบื้องต้นฯ 15 มีนาคม 2564 1745
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการฝึกอบรม ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล 10 มีนาคม 2564 1077
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย (MCRUNC 2021) 01 มีนาคม 2564 1116
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการสัมนา Online Classroom กับการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ 24 กุมภาพันธ์ 2564 874
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ "เปิดอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ" 19 กุมภาพันธ์ 2564 960