ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก) 06 มิถุนายน 2566 923
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2566) 25 พฤษภาคม 2566 889
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษารหัส 60 / 61/ 62 ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 15 พฤษภาคม 2566 915
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 10 พฤษภาคม 2566 1430
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤษภาคม 2566) 25 เมษายน 2566 998
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่ขึ้นสำเร็จการศึกษาในรอบวันที่ 7 เมษายน 2566 20 เมษายน 2566 1161
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2566) 17 มีนาคม 2566 1333
สำนักวิทยบริการฯ ขอเลื่อนการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 1278
แจ้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 10 มีนาคม 2566 1685
ขอเชิญ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 01 มีนาคม 2566 2293