ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 27 พฤษภาคม 2565 11
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) 27 พฤษภาคม 2565 24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และแจ้งกําหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (รุ่น 25) ในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) 25 พฤษภาคม 2565 61
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 25 พฤษภาคม 2565 33
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนพฤษภาคม 2565” 23 พฤษภาคม 2565 48
ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 พฤษภาคม 2565 63
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 64
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข" 20 พฤษภาคม 2565 75
รับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 190
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 พฤษภาคม 2565 148