Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2567 25 กันยายน 2566 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันต้นแบบผลิตครูระบบปิดภายใต้โครงการ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น ” 5 ปีซ้อน 25 กันยายน 2566 15
ขอเชิญร่วมชมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี 2566 (กีฬาดอกคูณเกมครั้งที่ 53) 22 กันยายน 2566 17
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์" 20 กันยายน 2566 62
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด 15 กันยายน 2566 66
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา 11 กันยายน 2566 87
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 08 กันยายน 2566 80
งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่มากับยุงลาย และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวในมหาวิทยาลัย 08 กันยายน 2566 69
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 50 รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” 01 กันยายน 2566 115
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน 01 กันยายน 2566 309