Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด 15 กันยายน 2566 602
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา 11 กันยายน 2566 602
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 08 กันยายน 2566 619
งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่มากับยุงลาย และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวในมหาวิทยาลัย 08 กันยายน 2566 576
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 50 รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” 01 กันยายน 2566 639
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน 01 กันยายน 2566 1717
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 28 สิงหาคม 2566 5399
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 23 สิงหาคม 2566 646
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49 18 สิงหาคม 2566 504
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566” 16 สิงหาคม 2566 589