Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 27 กันยายน 2566 4418
บริการ Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 27 กันยายน 2566 1310
ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 กันยายน 2566 676
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2567 25 กันยายน 2566 500
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันต้นแบบผลิตครูระบบปิดภายใต้โครงการ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น ” 5 ปีซ้อน 25 กันยายน 2566 1242
ขอเชิญร่วมชมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี 2566 (กีฬาดอกคูณเกมครั้งที่ 53) 22 กันยายน 2566 472
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 "พัฒนา Soft Power ด้วยภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์" 20 กันยายน 2566 2650
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 51 สาขาวิชาการตลาด 15 กันยายน 2566 586
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา 11 กันยายน 2566 587
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 08 กันยายน 2566 602