Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 43 19 พฤษภาคม 2566 799
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 10 พฤษภาคม 2566 995
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 01 พฤษภาคม 2566 1732
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 29 เมษายน 2566 889
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library ครั้งที่ 42 29 เมษายน 2566 815
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28 เมษายน 2566 1066
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลข่าสาร 19 เมษายน 2566 870
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนมีนาคม 2566 11 เมษายน 2566 1414
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 41 10 เมษายน 2566 995
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 10 เมษายน 2566 790