Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 03 เมษายน 2567 98
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) (ครั้งที่ 2) 02 เมษายน 2567 63
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน 25 มีนาคม 2567 127
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 20 มีนาคม 2567 132
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 งาน 27 กุมภาพันธ์ 2567 208
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3 05 กุมภาพันธ์ 2567 273
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) 26 กันยายน 2566 849
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 14 กันยายน 2566 876
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 11 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2566 907
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 ชุด 08 กันยายน 2566 853