Accessibility Tools

ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย 23 เมษายน 2567 620
แนวทางปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา (Do's & Don'ts) ของเจ้าหน้าที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2567 17 เมษายน 2567 675
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 03 เมษายน 2567 743
สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่และปีใหม่สุขสันต์ 27 ธันวาคม 2566 1181
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 พฤศจิกายน 2566 1290
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 "คือ...รอยจารในหัวใจให้จดจำ" 22 กันยายน 2566 1529
ประชาสัมพันธ์จาก หน่วยยานพานะ งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เกี่ยวกับการขอใช้รถ ในกรณีขออนุญาตใช้รถราชการ/ รถบัสปรับอากาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 กันยายน 2566 1507
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมการประชุมบุคลากรสายวิชาการ 21 มิถุนายน 2566 2176
ประกาศรายชื่อตรวจสุขภาพผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 และประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มเติม 27 กุมภาพันธ์ 2566 4203
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 27 กุมภาพันธ์ 2566 4157