ข่าวสำหรับบุคลากร

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ฉบับที่ 2 05 กรกฎาคม 2564 2929
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 30 มิถุนายน 2564 2771
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 14 มิถุนายน 2564 2553
สำนักวิทยบริการฯ มีบริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร 27 พฤษภาคม 2564 1984
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 5 24 พฤษภาคม 2564 2135
ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี 23 พฤษภาคม 2564 2018
ประกาศฯ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 4 20 เมษายน 2564 8629
ประกาศฯ แนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 เมษายน 2564 1600
ประกาศฯ มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 มีนาคม 2564 1492
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 06 มกราคม 2564 2059