Accessibility Tools

ประกาศฯ การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การจัดเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

                    เพื่อให้เงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงสมควรจัดระบบการให้ทุนการศึกษาเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายการใช้งบประมาณ 

                    อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงกําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับทุนไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ใบสมัคร

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล