Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

                    ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนของประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น กอปรกับในห้วงเวลาสัปดาห์แรกภายหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) และสายพันธ์อื่นเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ มักจะมีกิจกรรมการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก
                    ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 25647 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ดังนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ