Accessibility Tools

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565

                    ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร ที่มีบัตรประกันสังคมทุกคน) ประจำปี 2565

  แบบสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา