ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 22 มีนาคม 2565 336
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 16 มีนาคม 2565 272
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 28 กุมภาพันธ์ 2565 383
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 25 กุมภาพันธ์ 2565 292
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 25 กุมภาพันธ์ 2565 286
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่ออสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2564 665
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 10 สิงหาคม 2564 784
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้ง2) 04 สิงหาคม 2564 573
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์รถอีแต๋นบรรทุก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 23 กรกฎาคม 2564 523
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 04 มิถุนายน 2564 808