Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงศูนย์อาหาร 1

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ