Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2567 659
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2565 17 เมษายน 2567 729
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 17 เมษายน 2567 728
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 63 11 เมษายน 2567 668
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 04 เมษายน 2567 727
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ 2567 03 เมษายน 2567 670
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 18 มีนาคม 2567 1501
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” THE S.E.A. WRITE AWARD LONGLIST ครั้งที่ 62 15 มีนาคม 2567 703
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” 11 มีนาคม 2567 873
70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power" 29 กุมภาพันธ์ 2567 938