Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การแจ้งสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ 06 มิถุนายน 2565 1084
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 30 พฤษภาคม 2565 9153
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2565) 27 พฤษภาคม 2565 1152
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต 11 พฤษภาคม 2565 1251
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) MCRU CANNABIS FAIR [LOGGO DESIGN CONTEST] 10 พฤษภาคม 2565 1099
ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เปิดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 28 เมษายน 2565 1520
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤษภาคม 2565) 28 เมษายน 2565 1048
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2564 30 มีนาคม 2565 1408
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 28 มีนาคม 2565 1844
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนเมษายน 2565) 28 มีนาคม 2565 1344