Accessibility Tools

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 1-5 เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

                 รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชั้นปีที่ 1-5 เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) รับจำนวนจำกัด (จำนวน 47 สิทธิ์)  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

                 เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่
                 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)
                 2. พื้นฐานการเทคโนโลยีออนไลน์ (Online Basics)
                 3. การใช้งานโปรแกรม Word (Word Processing Basics)
                 4. การใช้งานโปรแกรม Excel (Spreadsheet Basics)
                 5. การใช้งานโปรแกรม PowerPoint (Presentation Basics)

                 โดยสำนักวิทยบริการ ฯ ได้กำหนดการในการจัดสอบ ดังนี้
                 1. เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศจิกายน 2565 และสามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัคร
                 2. นักศึกษารอรับ Username และ Password และลิงก์สำหรับการเข้าอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
                 3. นักศึกษาสามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 (เกณฑ์การเข้าอบรมนักศึกษาต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบ)
                 4. นักศึกษาทดสอบ Assessment test และเข้ารับการสอบจริง ตามวันที่เลือกสมัคร (สำนักวิทยบริการฯ จะประกาศรายชื่อและแจ้งอีกวันเวลาสถานที่อีกครั้ง)
                 5.ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศส่งไปที่ e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
                 6. สอบวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รอบ 9.00-12.00 น. รอบ 13.00 -16.00 น.

                 ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโดย ICDL Foundation และได้รับการยกเว้นการสอบ Exit Exam Computer  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ