Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา