Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์” 07 กรกฎาคม 2565 3237
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR VR Metaverse 07 กรกฎาคม 2565 3132
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ” 05 กรกฎาคม 2565 3225
งานบริหารบุคคล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักการและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้ทองถิ่นและสังคมตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 05 กรกฎาคม 2565 3123
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม (ฟรี!!) หลักสูตร " จป. หัวหน้างาน" 14 มิถุนายน 2565 2279
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting "ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจัดเตรียมคำขอรับความคุ้มครอง" 14 มิถุนายน 2565 2226
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนประชาชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรท้องถิ่น ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดมะขามป้อมในกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพฯ" 09 มิถุนายน 2565 1879
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบออนไลน์) การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 06 มิถุนายน 2565 1886
คณะครุศาสตร์ขอเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม (อบรมออนไลน์) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 06 มิถุนายน 2565 2749
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาฯจัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมทางมาตรฐานวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 01 เมษายน 2565 2773