Accessibility Tools

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ

          หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
          ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 

  ที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน