Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ"

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ” วิทยากร ผู้มากความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการคิดโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผอ.สวพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียน ที่ : ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
          ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา