Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ"

            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ" ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน  ชั้น 3   อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ
            โดย อาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา สำนักงานศาลปกครอง วิทยากรบรรยาย หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่
อสร้างของทางราชการ

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ