Accessibility Tools

งานบริหารพัสดุฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน"

          งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ กองกลอง สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน" ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
          วิทยากร : อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ นิติกรชํานาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1009-1011

   

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ