Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 17 มีนาคม 2564 2552
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์เกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์ฯ 15 มีนาคม 2564 1869
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกแบบโลโก้เบื้องต้นฯ 15 มีนาคม 2564 1904
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการฝึกอบรม ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล 10 มีนาคม 2564 1229
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย (MCRUNC 2021) 01 มีนาคม 2564 1287
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการสัมนา Online Classroom กับการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ 24 กุมภาพันธ์ 2564 1024
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ "เปิดอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ" 19 กุมภาพันธ์ 2564 1123
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาการมัดย้อม 09 กุมภาพันธ์ 2564 2222
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห์และประมวลผลในการทำวิจัยจากฐานข้อมูลออนไลน์ 04 ธันวาคม 2563 1686
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคน ร่วมชมนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษา /การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน 2563 1518