Accessibility Tools

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์

                ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ  IEEE SMC THAILAND CHAPTER ร่วมกันจัดงาน เสวนา ในหัวข้อ “ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการจัดการเรียนการสอน  กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19” ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการเสวนา โดยลงทะเบียน และ เข้าร่วมงาน ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
                -ลงทะเบียน
                https://forms.gle/miGCJsYMcTNiV7nu7

                -ลิ้งค์สำหรับเข้าร่วมงาน เริ่มเข้าห้องประชุม 08.30 น. พิธีเปิดเริ่ม 08.45 น.
                https://zoom.us/j/95628574931?pwd=VnpUTHE1QWQ5WUNETmxYa1VuSWtJZz09    

                -เปลี่ยนพื้นหลังได้ ตามรายละเอียดนี้ พื้นหลังผู้เข้าร่วมประชุม

                ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา โดย
                1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  ตำแหน่ง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

                2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา คงคะจันทร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                4. อาจารย์ ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 
                5. คุณจันทร์พรรณ ทัพพ์ธนวรง ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร CEO บริษัท เฟอร์นิเทจ (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกบริหารโครงการ และพัฒนาระบบ)
               
                ผู้ดำเนินรายการเสวนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ชูเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา