สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Training all - in - one สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  Google Training all - in - one  เพื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ทางด้านการใช้งานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564  ณ  ห้อง Computer Lab1  ชั้น 1 และ ห้อง Training Room ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติดังกล่าว  โดยสามารถการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมในรูปแบบ e-Form ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 
 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ