Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกําหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุ่น 14 08 สิงหาคม 2566 1341
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วม”อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” 22 พฤษภาคม 2566 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล 19 พฤษภาคม 2566 2499
คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ" 08 มีนาคม 2566 4148
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 07 มีนาคม 2566 3527
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome-Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน" 27 กุมภาพันธ์ 2566 3481
งานศูนย์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content บน แพลตฟอร์มออนไลน์" 30 มกราคม 2566 3487
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ" 12 พฤศจิกายน 2565 3640
งานบริหารพัสดุฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน" 10 พฤศจิกายน 2565 3571
งานบริหารบุคคลขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2565 4017