Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ" 08 มีนาคม 2566 3151
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเชิญโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 07 มีนาคม 2566 2817
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome-Based Education) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน" 27 กุมภาพันธ์ 2566 2756
งานศูนย์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content บน แพลตฟอร์มออนไลน์" 30 มกราคม 2566 3132
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ" 12 พฤศจิกายน 2565 3277
งานบริหารพัสดุฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน" 10 พฤศจิกายน 2565 3236
งานบริหารบุคคลขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2565 3680
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน 11 สิงหาคม 2565 3306
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ฯ 04 สิงหาคม 2565 3743
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 3525