ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมการออกแบบและพัฒนา DIGITAL CONTENT บนพื้นฐาน VISUAL THINKING สำหรับการจัดการเรียนการสอน 01 กรกฎาคม 2564 804
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 15 มิถุนายน 2564 786
ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 15 มิถุนายน 2564 682
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 10 มิถุนายน 2564 646
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร 10 มิถุนายน 2564 594
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Training all - in - one สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 2564 519
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 25 พฤษภาคม 2564 470
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21 เมษายน 2564 1498
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 17 มีนาคม 2564 759
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์เกมตอบคำถามและแบบทดสอบออนไลน์ฯ 15 มีนาคม 2564 509