สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

                  สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ  บริเวณชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์ทางบรรณารักษ์ และระบบบริหารจัดการห้องสมุดที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทางด้านการศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ