Accessibility Tools

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)

               ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) ระหว่างวันที่ 17 , 18, 21, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ ZOOM

  แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม


 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา