Accessibility Tools

ศูนย์สหกิจศึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”

               ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงานแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION : CWIE) ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 35 นั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดโครงการการศึกษาอบรมออนไลน์ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION : CWIE)” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง โดยมีค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน
               ศูนย์สหกิจศึกษา จึงขอสำรวจผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถกรอกแบบแจ้งความประสงค์ได้ทาง แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 64 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ ขอความกรุณาสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 2 ท่านค่ะ

               หมายเหตุ :
               1. ศูนย์สหกิจศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการเข้าอบรมให้ทุกท่าน 
               2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยและสกอ.
               3. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เป็นสมาชิกของสมาคมสหกิจศึกษาไทยตลอดชีพ   ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ