Accessibility Tools

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ฯ

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพที่ดี สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ ละ กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1. นักศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี
          2. อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          3. ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป
 
          การสมัคร
          - สามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม (ธีม)
          - Link การรับสมัคร : แบบฟอร์มรับสมัคร
 
          ระยะเวลาการสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2565
 
          กำหนดการ
          วันที่ 27-28  สิงหาคม 2565  กิจกรรมการอบรม-บรรยาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
          วันที่ 31 สิงหาคม 2565  กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ
 
          สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
          - ใบประกาศนียบัตร
          - เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
          การติดต่อ
          - ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (UBI)  : 032-720-534
          - ฟาง  : 0970893696
          - E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          - Facebook : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ
   

 

  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ