Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันต้นแบบผลิตครูระบบปิดภายใต้โครงการ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น ” 5 ปีซ้อน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันต้นแบบผลิตครูระบบปิดภายใต้โครงการ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น ” 5 ปีซ้อน สาขาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร