Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ,นักศึกษาที่จะออกฝึกสอนหรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง 05 กันยายน 2566 103
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2566) 02 กันยายน 2566 149
ขั้นตอนการทำ สัญญาและใบเบิกเงิน (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 01 กันยายน 2566 447
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 01 กันยายน 2566 127
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2566 133
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2566) 03 สิงหาคม 2566 412
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 2-4 ภาคเรียนที่ 1/2566 ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี 21 กรกฎาคม 2566 1035
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 19 กรกฎาคม 2566 358
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 17 กรกฎาคม 2566 356
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C) 10 กรกฎาคม 2566 514