ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานศูนย์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้าง Content บน แพลตฟอร์มออนไลน์" 30 มกราคม 2566 55
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ" 12 พฤศจิกายน 2565 301
งานบริหารพัสดุฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน และการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน" 10 พฤศจิกายน 2565 269
งานบริหารบุคคลขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เข้าร่วมโครการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 01 พฤศจิกายน 2565 334
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชมชุน 11 สิงหาคม 2565 818
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ "เชิญร่วมประกวดแผนธุรกิจ" เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) และเทคนิคการสร้างตลาดออนไลน์ฯ 04 สิงหาคม 2565 1132
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 1221
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ “จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์” 07 กรกฎาคม 2565 922
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ AR VR Metaverse 07 กรกฎาคม 2565 912
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมงาน MCRU CANNABIS FAIR และกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ” 05 กรกฎาคม 2565 1026