Accessibility Tools

ข่าวอบรมสัมมนา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร 28 ธันวาคม 2566 620
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร” 21 ธันวาคม 2566 587
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Google Data Studio" 16 ธันวาคม 2566 601
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบ" 12 ธันวาคม 2566 634
ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 08 พฤศจิกายน 2566 938
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร 07 พฤศจิกายน 2566 1080
งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 09 ตุลาคม 2566 850
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจทำผลงานหรือมีผลงานวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์และประเมินการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 27 กันยายน 2566 923
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 05 กันยายน 2566 971
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐ" 08 สิงหาคม 2566 918