Accessibility Tools

คุณลักษณะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
มุ่งมั่นสู้ความเป็นเลิศ มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำรงรักษาความเป็นไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

 

  การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษา
 
ชุดนักศึกษาหญิง ชุดนักศึกษาชาย
 

  

  ชุดครุยวิทยฐานะ
 
   
 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล