ช่องทางการร้องเรียน

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการตามนโยบาย ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงาน

  สายตรงอธิการบดี
สถานที่ตั้ง :


 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ :  0-3272-0536-9 ต่อ 1000
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :  สายตรงอธิการบดี
   
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานที่ตั้ง :


 หน่วยตรวจสอบภายใน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ :  0-3272-0536-9 ต่อ 1061
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :  http://audit.mcru.ac.th
   
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานที่ตั้ง :


 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ :  0-3272-0536-9 ต่อ 1060
อีเมล์ :  -
เว็บไซต์ :  -
   
งานวินัยและนิติการ 
สถานที่ตั้ง :


 งานวินัยและนิติการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
โทรศัพท์ :  0-3272-0536-9 ต่อ 1064-67
อีเมล์ :  -
เว็บไซต์ :  -
   
ช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน