ทำเนียบผู้บริหาร

 

   
 
  ลำดับที่ 15  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์   ศิลาเดช
  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
  ลำดับที่ 14  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย   ยมดิษฐ์
  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
  ลำดับที่ 13  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์
  ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
  ลำดับที่ 12  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณี
  ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
  ลำดับที่ 11  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  อาจคุ้มวงศ์
  ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
  ลำดับที่ 10  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณี
  ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
  ลำดับที่ 9  
  ชื่อ - สกุล  รองศาสตราจารย์ประวิตร  ชูศิลป์
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2538
  ลำดับที่ 8  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  มณีรัตน์
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
  ลำดับที่ 7  
  ชื่อ - สกุล  นายนิทัศน์  เพียกขุนทด
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534
  ลำดับที่ 6  
  ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  หลักทรัพย์
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
  ลำดับที่ 5  
  ชื่อ - สกุล  รองศาสตราจารย์ธง   รุญเจริญ
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528
  ลำดับที่ 4  
  ชื่อ - สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย เยาวปาณี
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524
  ลำดับที่ 3  
  ชื่อ - สกุล  ดร.ปรีชา  เจียมรวมวงศ
  ตำแหน่ง อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2523
  ลำดับที่ 2  
  ชื่อ - สกุล  ดร.อรุณ  ปรีดีดิลก
  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2512
  ลำดับที่ 1  
  ชื่อ - สกุล  นายจินต์   รัตนสิน 
  ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
  ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2508